Stichting Open Akoestisch Podium Privacybeleid

Stichting Open Akoestisch Podium (SOAP) en uw privacy

De Stichting Open Akoestisch Podium (SOAP) (hierna “Stichting SOAP/www.akoestival.nl”) die de website www.akoestival.nl beheerd, respecteert de privacy van haar bezoekers.
In dit privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van u verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Open Akoestisch Podium houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

  Als Stichting SOAP/www.akoestival.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Stichting SOAP Woerden
  Van Oudheusdenstraat 3-A
  3441 AM Woerden
  e-mail: info@soap.nl
  websites: www.soapwoerden.nl & www.akoestival.nl

Toepassing van het privacy-beleid

Dit privacy-beleid is van toepassing op het gebruik de website www.akoestival.nl en elke die via deze websites of via ‘offline’ kanalen (zoals per telefoon of per e-mail) wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder uw persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en gebruik van onze website(s), alsmede gedurende het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacy-beleid geldt niet voor website(s) van andere bedrijven die een link naar Stichting SOAP/www.akoestival.nl bevatten of waarvan een link op onze website(s) staat.

Welke gegevens verzamelen wij?

Stichting SOAP/www.akoestival.nl biedt de mogelijkheid om in het kader van onze dienstverlening uw gegevens op twee manieren te kunnen verzamelen:

1. Gegevens die door u worden verstrekt

Wanneer u een online of offline contact met ons maakt, verzamelen wij uw gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel overige gegevens.
Uw e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer u dat invult op onze website(s) door in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over u wanneer u contact opneemt met ons. Ook is het mogelijk dat wij uw contactinformatie verzamelen als u deelneemt aan activiteiten of evenementen die door ons worden aangeboden of wanneer u ons uw mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een tevredenheidsonderzoek of een review over onze activiteiten of evenementen.

2. Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wij verzamelen automatisch gegevens op basis van uw gebruik van onze diensten en uw bezoek aan onze website(s). Zo verzamelen we bijvoorbeeld de datum en tijd van uw bezoek, maar ook uw ip-adres en het type webbrowser dat u gebruikt.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
Acceptatie, verwerking overeenkomst en/of activiteit of evenement. Uw gegevens worden gebruikt om uw overeenkomst en/of activiteit of evenement te verwerken en uit te voeren.

Marketingdoeleinden en het versturen van nieuwsbrieven

We kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden om u zodoende via e-mail, direct mail, telefoon of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail worden verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van activiteiten en onze nieuwe of aanvullende evenementen. Als u het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, klik dan op de afmeldlink die u onderaan in de e-mail kunt vinden.

Reviews

We horen graag over uw ervaringen met onze website(s) en onze producten. Indien u ons een review geeft, bijvoorbeeld via onze klantenservice, via sociale media, of via onze website(s), kunnen wij uw review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we uw review niet zullen gebruiken in combinatie met uw naam of andere persoonsgegevens. Enkel met uw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij uw review (of een gedeelte daarvan) samen met uw naam (of overige persoonsgegevens) die u ons hebt gegeven, verder gebruiken.

Activiteiten en Evenementen

Als u meedoet aan een activiteit of evenement, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat u eventueel ander materiaal deelt zoals foto’s of videoopnamen. Zo kunnen we de activiteit of het evenement waaraan u deelneemt uitvoeren en bekendmaken.

Verbetering van onze service

Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen helpen bij vragen. Daarnaast kunnen gegevens uit het telefoongesprek door ons vastgelegd worden om onze service te verbeteren.

Onderhoud en ontwikkeling van onze website(s)

In het kader van verbetering van onze dienstverlening kunnen we uw gegevens gebruiken
voor een vrijblijvend activiteit- of evenementonderzoek. Wij kunnen andere bedrijven de opdracht geven om zo’n onderzoek voor ons uit te voeren en zij ontvangen dan uw e- mailadres of telefoonnummer van ons. Vanzelfsprekend moeten deze bedrijven zich houden aan ons privacybeleid.

Fraude

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij gegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

Welke cookies gebruiken wij?

Stichting SOAP/www.akoestival.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website(s) naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) bent u door ons geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Verstrekking aan derden

Stichting SOAP/www.akoestival.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We kunnen uw persoonsgegevens alleen delen voor andere doeleinden dan genoemd wanneer u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is niet de bedoeling van Stichting SOAP/www.akoestival.nl om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bent u er toch van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige?
Neem dan contact met ons op via info@soap.nl zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

Bewaartermijn

Stichting SOAP/www.akoestival.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of heeft u
aanwijzingen van misbruik? Neem dan via e-mail contact met ons op: info@soap.nl

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van
u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Zie ook hiervoor: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden op onze website(s) gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte bent hoe we omgaan met uw privacy. Als u nog vragen hebt over uw gegevens of dit privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan per e mail naar info@soap.nl

Stichting Open Akoestisch Podium Algemeen privacybeleid foto, geluids- en beeldmateriaal

Bijna iedereen maakt foto’s en filmpjes. Staan hier andere mensen op, dan kan dit hun privacy aantasten. Zeker als de beelden bijvoorbeeld op internet terechtkomen. Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag daarom niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen, zijn het persoonsgegevens. En dan geldt de privacywet. Het maakt hierbij wel verschil wie een foto of filmpje maakt en wat diegene ermee doet.

Persoonlijk gebruik

Maakt iemand foto’s en filmpjes voor zichzelf? Bijvoorbeeld als bezoeker van een festival? Dan geldt de privacywet niet. Er is namelijk een uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik (ook wel de ‘huishoudelijke exceptie’ genoemd). De voorwaarde hierbij is dat deze persoon de foto’s en filmpjes privé houdt of hooguit in een zeer beperkte kring deelt. Bijvoorbeeld in een kleine appgroep.

Wil diegene de foto’s en filmpjes in bredere kring delen? Bijvoorbeeld op een openbare Facebookpagina? Dan geldt de uitzondering niet. Er is dan altijd een grondslag nodig. In de meeste gevallen zal dat betekenen dat er toestemming nodig is van de mensen die op de foto’s en filmpjes staan.

Zakelijk gebruik

Voor zakelijk gebruik geldt de uitzondering niet. Maakt en publiceert iemand namens een organisatie of bedrijf foto’s en filmpjes? Of (ook) voor professionele of commerciële doeleinden? Dan is de privacywet van toepassing.

Dat betekent dat er een wettelijke grondslag nodig is om foto’s en filmpjes te mogen maken en te publiceren. Bijvoorbeeld toestemming van de mensen die op de foto’s en filmpjes staan. Publicatie op internet

Zoekt u meer informatie over de publicatie van foto’s en filmpjes op internet? En hoe u foto’s en filmpjes van internet kunt laten verwijderen? Zie dan ook dossier Persoonsgegevens op internet. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/beeldmateriaal